Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

 

TRAININGMETZORG staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort, onder nummer 32089361.
Voorwaarden van toepassing
1. Op alle met TRAININGMETZORG gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Omvang verplichtingen
2.1 Met TRAININGMETZORG gesloten overeenkomsten leiden voor TRAININGMETZORG tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij TRAININGMETZORG gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van TRAININGMETZORG verlangd kan worden.
2.2 Als TRAININGMETZORG voor de uitvoering van een met TRAININGMETZORG gesloten overeenkomst derden inschakelt, is TRAININGMETZORG gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. Trainers moeten voldoen aan de “kwaliteitscriteria voor trainers” zoals vermeld op de website van TrainingMetZorg: www.TrainingMetZorg.nl
2.3 Voor zover TRAININGMETZORG voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is TRAININGMETZORG uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.
Plaatsing/toelating
3.1 Door TRAININGMETZORG aangeboden trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen te beoordelen door TRAININGMETZORG. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van moment van aanmelden.
3.2 Toelating tot een training kan afhankelijk zijn van bepaalde selectiecriteria op basis van kennis, vaardigheden of ruimte voor verwerking in de organisatie van degene die zich aanmeldt.
Annuleren/ontbinden/opzeggen
4.1 Bij ontbinding van een overeenkomst met TRAININGMETZORG, zonder dat er sprake is van een aan TRAININGMETZORG toerekenbare tekortkoming (het niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men heeft ingeschreven en geplaatst is, hierna te noemen “annulering”) geldt de daarvoor vastgestelde en bij de aankondiging van die activiteit beschreven annuleringsregeling.
4.2 In het algemeen geldt voor elke annuleringsregeling dat annulering schriftelijk dient te gebeuren.
4.3 Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen door een collega.
4.4 Tot twee weken voor aanvang van de training gelden de vastgestelde en aangekondigde annuleringskosten.
4.5 Vanaf twee weken vóór de aanvang van de training geldt bij annulering dat het hele bedrag van de betreffende training verschuldigd is.
4.6

 

4.7

Mocht een training geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld dan wordt u daarover uiterlijk twee weken voor de startdatum geïnformeerd.
Als een training door ziekte of vanwege andere gewichtige reden(en) korter dan twee weken vóór de training van de zijde van TRAININGMETZORG afgelast moet worden, zal aan de deelnemer een alternatieve datum voor de betreffende training worden aangeboden. Vanwege afgelasting onder de hiervoor genoemde condities vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
Annulering
4.1.1 Bij annulering van door TRAININGMETZORG op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde cursussen/trainingen/programma’s (al dan niet “in-company”) worden bij annulering tot twee weken voor de aanvang de daadwerkelijk door TRAININGMETZORG gemaakte (en door TRAININGMETZORG te specificeren) kosten in rekening gebracht.
4.1.2 Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang is het overeengekomen bedrag verschuldigd en te specificeren kosten.
Betaling
5.1 TRAININGMETZORG stuurt 2 weken voor de start van de training de factuur naar de cursist of naar (een vertegenwoordiger van) de organisatie waar de cursist werkzaam is als dit op het aanmeldingsformulier is aangegeven.
Betalingen dienen binnen dertig dagen na de factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling kan TRAININGMETZORG administratiekosten en een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke daarvoor geldende rente, in rekening brengen.
5.2

 

 

5.3

Bij het in gebreke blijven van betaling ondanks door TRAININGMETZORG verstuurde herinneringen, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die TRAININGMETZORG heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag alsnog te innen.

In geval van no-show van de cursist of bij vroegtijdig verlaten van de training vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Ook vervalt de betalingsverplichting in dat geval niet.

Intellectuele eigendom
6. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door TRAININGMETZORG ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft TRAININGMETZORG houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, handelsnaam- en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van TRAININGMETZORG trainingsmaterialen te gebruiken voor onderwijsdoeleinden.
Aansprakelijkheid
7.1 TRAININGMETZORG is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan TRAININGMETZORG toe te rekenen tekortkoming, is TRAININGMETZORG alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van TRAININGMETZORG.
7.2 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met TRAININGMETZORG gesloten overeenkomst, dienen de deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.
Klachtenregeling
 8. TRAININGMETZORG hanteert een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is te downloaden van de website van TrainingMetZorg

Het te gebruiken Klachtenformulier is eveneens te downloaden van genoemde website.

 
Persoonsregistratie
9. Door het aangaan van een overeenkomst met TRAININGMETZORG wordt aan TRAININGMETZORG toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal TRAININGMETZORG uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. TRAININGMETZORG zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.
Administratieve verwerking
10. TRAININGMETZORG bewaart alle correspondentie met haar klanten en andere personen en organisaties op overzichtelijke en geordende wijze in gerubriceerde ordners. Vragen van klanten of andere personen en organisaties worden binnen een week schriftelijk per post of per email beantwoord of men krijgt binnen een week bericht dat de vraag ontvangen is en op welke termijn reactie verwacht kan worden. De privacy wordt volgens wettelijke normen gewaarborgd. De bewaartermijn is 5 jaar.
Geheimhoudingsplicht
11.

 

 

 

 

 

 

 

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Van trainers die via TRAININGMETZORG trainingen uitvoeren wordt gevraagd dat zij een verklaring ondertekenen dat zij akkoord zijn met de inhoud van de Algemene voorwaarden.

 

 Kijk voor ons complete trainingsaanbod op www.trainingmetzorg.nl/ons-aanbod

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TrainingMetZorg, (033) 4559509 of info@nulltrainingmetzorg.nl

 

 

0

Je winkelwagen