Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Deze training geeft u kennis ten aanzien van het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij vermoedens van seksueel misbruik.

Accreditatie: NIP/NVO
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/herregistratie – 13,5. punten
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding-behandeling – 3 punten
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding-diagnostiek – 10 punten
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding-extra literatuurstudie – 3 punten

Doelgroep
Wetenschappelijk opgeleide gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen.

Situaties waarin er vermoedens ontstaan omtrent mogelijk seksueel misbruik kunnen erg van elkaar verschillen. Er zijn situaties waarin er door het kind zelf nog geen vage of duidelijke uitspraken zijn gedaan maar er wel wat andere aanwijzingen zijn of onderbuikgevoelens. In zo’n geval kan gerichte diagnostiek een adequaat middel zijn om meer zicht te krijgen op deze vage signalen die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik. Maar hoe doet u dat? En welk materiaal is er, waar moet u rekening mee houden? Daarnaast zijn er situaties waarin het duidelijk is dat er sprake is geweest van seksueel misbruik maar dat er geen helderheid is over de gevolgen die dat heeft (gehad) voor het kind. Ook dan is diagnostiek noodzakelijk en is een traumascreening van belang.

Inhoud van de training
De eerste dag staat diagnostiek centraal. U leert onderzoeksvragen te formuleren, een plan van aanpak op te stellen en leert de noodzakelijke onderzoekselementen in het diagnostisch proces rondom seksueel misbruik.
De tweede dag gaat over diagnostische gespreksvoering. U leert verschillende fasen van het gesprek te benoemen en leert welke vragen in welke fasen van het gesprek relevant zijn.
De derde dag staat het diagnostisch onderzoek bij seksuele gedragsproblemen centraal; wat zijn het en wat zijn het niet? Ook wordt er stilgestaan bij risicotaxatie en risicomanagement. De derde dag wordt afgerond met een toets.

Deze training wordt veel afgenomen in vervolg op of in combinatie met de training Taxatiegesprekken.

Programmaonderdelen
– Inleiding en randvoorwaarden voor het doen van diagnostisch onderzoek met betrekking tot vermoedens van seksueel misbruik.
-Onderzoeksvragen rondom (seksuele) mishandeling. Welke vragen kun je wel en niet beantwoorden vanuit je discipline?
-Oefenen in het formuleren van onderzoeksvragen aan de hand van een casus.
-Welk diagnostisch materiaal is voorhanden? Welk materiaal kan voor welk doel gebruikt worden?
-Diagnostiek plan Bronnen, elementen van onderzoek, timing, volgorde van de elementen.
-Diagnostische gespreksvoering met ouders en verwanten. Praten met de niet mishandelende ouder.
-Touch Survey: Een systematisch screeningsinstrument op alle vormen van misbruik en mishandeling.
-Traumascreening. Welke elementen dient een traumataxatie tijdens een interview te bevatten en hoe wordt dat uitgevraagd?
-Oefenen met de vraagtechniek, ondersteunend materiaal en het vergroten van de eigen vrije ruimte om over moeilijke onderwerpen te praten in kleine groepen.

Overige informatie
Data: 7 december, 8 december en 15 december 2023
Locatie: Online (zoom sessie)
Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 1045,-

0

Je winkelwagen