Belangrijk bericht van Aafke Scharloo voor alle oud-deelnemers aan de training Taxatiegesprekken

Mw. Drs. A. Scharloo544-2LRGER-250x300
Orthopedagoog/ Klinisch Psycholoog
Betreft: Nieuwe ontwikkelingen omtrent Taxatiegesprekken
Den Haag, 1 september 2016

Beste Taxateur,
Het afgelopen jaar is er in een interdisciplinaire/intersectorale werkgroep waaraan politie,
OM, Raad voor de Kinderbescherming, GGZ en enkele inhoudelijke deskundigen
deelnemen, gesproken over gespreksvoering met kinderen en mensen met een verstandelijke
beperking in situaties van seksueel misbruik. Doel was te komen tot een eenduidig
begrippenkader en ordening van de diverse gesprekken die de diverse sectoren en disciplines
voeren. Een van de gespreksvormen die hier aan de orde is geweest is die van de
Taxatiegesprekken. Er is een aantal afspraken gemaakt om de kwaliteit te borgen en de
samenwerking tussen de sectoren te optimaliseren.

Een van de samenwerkingsafspraken betreft het sneller en vollediger uitwisselen van
informatie als dat noodzakelijk is voor de veiligheid.
Met het oog op de kwaliteitsborging is er gesproken over opleidingseisen en
bijscholingseisen en wordt er gestreefd toe te werken naar een explicietere vorm van
registratie en certificering.

Om de gemaakte afspraken zo snel mogelijk bekendheid te geven is deze brief ontwikkeld.
Deze brief wordt verstuurd aan alle mensen die in het verleden getraind zijn in
taxatiegesprekken via TrainingMetZorg.

Hieronder worden de belangrijkste veranderingen kort aangestipt:

– Het startprotocol is gewijzigd en vereenvoudigd.
– Om de aansluiting met de werkwijze van de politie te verbeteren is afgesproken de
(anatomisch correcte) poppen en tekeningen niet te gebruiken. Er is op dit moment in
de strafrechtketen met name als het gaat over anatomische tekeningen en poppen
onduidelijkheid over mogelijke suggestiviteit die van dit materiaal uit zou kunnen
gaan. Omwille van een optimale aansluiting tussen de verschillende werkvelden is
besloten nu geen gebruik te maken van deze middelen in
taxatiegesprekken. Cliënten kunnen wel zelf tekenen of de cliënten vragen
lichaamsdelen op het eigen lichaam aan te wijzen als dat onduidelijkheid over bestaat.
Mocht het zo zijn dat de gedragsdeskundige van mening is dat het gebruik van deze
hulpmiddelen wel noodzakelijk is tijdens een gesprek over vage signalen van seksueel
misbruik ( bijvoorbeeld vanwege het niveau of de leeftijd van de client) dan wordt
gekozen voor een diagnostisch interview in plaats van een taxatiegesprek. Het gesprek
van het Diagnostisch interview kan op dezelfde wijze overlegd worden aan de politie
als daar aanleiding toe is.

  • Vanuit didactisch oogpunt wordt voortaan expliciet met drie verschillende
    gespreksscenario’s gewerkt bij taxatiegesprekken. Van deze werkwijze wordt gedacht
    dat het de taxateur meer houvast geeft in het zaakgerichte gedeelte.
  • Beeldopnamen zijn ter beschikking/inzage voor de politie.

Zoals gezegd wordt er ook gewerkt aan expliciete kwaliteitscriteria voor taxateurs. Jaarlijks
verplichte bijscholing en een minimaal aantal taxatiegesprekken van vijf per jaar gaan daar
deel van uit maken.

Vooruitlopend daarop wil ik u vragen kenbaar te maken of u nog taxatiegesprekken doet en of
u geïnteresseerd bent in deze informatie. Zo wordt getracht een overzicht te ontwikkelen van
actieve taxateurs en kunnen deze mensen gericht benaderd worden.

Daarnaast wil ik er op wijzen dat er op 6 oktober a.s. een update training wordt georganiseerd
door TrainingMetZorg waar de veranderingen en de huidige stand van zaken uitvoerig aan de
orde zullen komen.
Graag tot snel.

Met vriendelijke groet,
Aafke Scharloo

 

 


 

0

Je winkelwagen