Training taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik en mishandeling- Accreditatie NIP/NVO nr.500738 (26 herregistratiepunten)

Training taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik en mishandeling
– Accreditatie NIP/NVO  nr. 500738

Accreditatie:

K&J/OG herregistratie 18 punten
K&J/OG opleiding-behandeling 3 punten
K&J/OG opleiding-diagnostiek 5 punten
K&J/OG opleiding-overige taken 1 punt

Wat doe je als een cliënt vage uitspraken heeft gedaan die zouden kunnen wijzen op misbruik of mishandeling of het zich in een hoge risicosituatie bevinden? Dan probeer je via taxatiegesprekken meer informatie boven tafel te krijgen. Deze driedaagse training leert gedragswetenschappers deze gesprekken op methodische wijze te voeren zonder het eventuele politieonderzoek te belemmeren.

Voor wie

Gedragswetenschappers/orthopedagogen werkzaam bij Veilig Thuis, de Raad voor de kinderbescherming, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en binnen de kinder- en jeugd GGZ en Jeugdzorg.

Resultaat

U krijgt via taxatiegesprekken op systematische wijze meer helderheid over vage signalen die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik. De training geeft u kennis maar vooral vaardigheden om deze gesprekken op de juiste manier te voeren zonder het eventuele politieonderzoek te belemmeren.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen: wat is een taxatiegesprek, wanneer voer je die en wanneer niet, de voorbereiding en fasering, oefening sneldiagnostiek, gespreksregels, vraagtechniek en doorvragen bij beladen onderwerpen (zowel voor cliënt als voor gedragswetenschapper). Ook oefent u in het vergroten van de eigen vrije ruimte als gedragswetenschapper, leert u werken met ondersteunen materiaal, het maken van een rapportage en het voorkomen van secundaire traumatisering.

Aanpak

De deelnemers nemen actief deel en zijn bereid om het eigen handelen te reflecteren. In de training besteden we vooral aandacht aan vaardigheden; we oefenen veel. Van instellingen verwachten we dat de deelnemer toestemming krijgt om geanonimiseerde casuïstiek in te brengen.

Overige informatie
De training vindt plaats op 8 oktober, 22 oktober en 17 december 2024 van 9.30 tot 16.30 uur
Locatie: Centrum Utrecht
Trainer: Aafke Scharloo

De terugkomdag  is een oefen- en verdiepingsdag waarin de deelnemers aan de hand van eigen casuïstiek en beeldmateriaal werken aan het zich verder eigen maken van het geleerde. Daarnaast vindt een uitwisseling plaats van de eigen opgedane ervaringen en kan worden geleerd van de tips en tops van anderen.

De kosten bedragen €1095,00, incl. deelnemersmateriaal.

De training wordt gegeven door Aafke Scharloo, zij is orthopedagoog en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd op het gebied van mensen met ontwikkelingsproblemen, seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Zij maakte deel uit van de verhoorderspool van de LDM (Service bureau van de landelijke politie diensten) die in opdracht van politiekorpsen ondersteunt in het (ver)horen van mensen met een verstandelijke beperking met betrekking tot zedenzaken. Ze werkt in het hulpverleningskader op dit terrein binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, de GGZ en Jeugdzorg. Ze is hiertoe in Nederland opgeleid door de voormalige rechercheschool en door The American Professional Society Against Child abuse and neglect ( APSAC) waar zij de opleiding tot Forensic Interviewer volgde. Het voeren van taxatiegesprekken en het geven van trainingen op dit terrein behoort tot haar expertise.

 

 

 

 

 

0

Je winkelwagen