Leergang diagnostiek – Accreditatie is aangevraagt

Leergang diagnostiek van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

Accreditatie NIP/NVO nr. 531050

K&J/OG herregistratie

30 punten

K&J/OG opleiding-behandeling

5 punten

K&J/OG opleiding-diagnostiek

24 punten

K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie

11,5 punten

K&J/OG opleiding-overige taken

1 punten

Ervaring leert dat er in situaties van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijkebeperking  bij zowel plegers als slachtoffers, nauwelijks gebruik wordt gemaakt van diagnostiek.
Diagnostiek is nodig om vast te stellen wat  de oorzaak is van het gedrag en welke gevolgen de situatie heeft (gehad) voor de betrokkenen op psychisch gebied. Ook kan met diagnostiek worden vastgesteld of er behandeling nodig is en welke behandeling er nodig is en kunnen de risico’s worden bepaald.TrainingMet Zorg biedt een leergang aan waarin deelnemers expertise opdoen om in voorkomende situaties slagvaardig op te kunnen treden.

Doelgroep
Orthopedagogen en psychologen die werken met mensen met een verstandelijke beperking in woonvoorzieningen, behandelcentra of (al dan niet forensische) GGZ. Kennis van en ervaring met psychodiagnostiek is voor deelname aan deze leergang noodzakelijk.

Resultaat
De leergang biedt kennis en vaardigheden om zelfstandig een diagnostisch traject uit te stippelen en af te nemen rondom plegers en (veronderstelde) slachtoffers van seksueel misbruik en de resultaten te vertalen in (be)handelingsplanning, risicotaxatie en  risicomanagement.

Aanpak
Van de deelnemers verwachten we een actieve inbreng en de bereidheid om het eigen handelen te reflecteren. In rollenspelen verleggen deelnemers hun eigen grenzen bij het bespreken van deze voor velen moeilijke problematiek.

Inhoud
– Kennismaking: wat is je verbinding met het thema en waar liggen je eigen knelpunten?
– Wat is de taak van de gedragswetenschapper in deze problematiek?
– Signalen en signaleren: valkuilen en mogelijkheden
– Handelen volgens protocol
– Het maken van een plan van aanpak en de rol van de gedragswetenschapper
– Randvoorwaarden voor het doen van diagnostisch onderzoek in deze problematiek
– Strategische keuzes en gespreksvoering rondom het creëren van de randvoorwaarden
– Ethische aspecten.
– Onderzoeksvragen rondom (seksuele) mishandeling
– Welke vragen kun je wel en niet beantwoorden vanuit je discipline
– Welke doelen kan het onderzoek hebben, welke vragen zijn relevant bij welke doelen, welk diagnostisch materiaal is voorhanden en welk materiaal kun je voor welk doel gebruiken?
– Opstellen van het diagnostiekplan
– Bronnen
– Elementen van het onderzoek
– Timing en volgorde van de elementen.
– Methodische gespreksvoering met mensen met een verstandelijke beperking
– Doel van het gesprek: hulpverlening of informatie verzamelen
– Opbouw van het gesprek in fasen
– Wijze van vraagstelling, soorten vragen, directieve en suggestieve vragen
– Sneldiagnostiek
– Gesprekstechniek afgestemd op het emotionele en cognitieve ontwikkelingsniveau
– Theorie en diagnostiek van seksuele gedragsproblemen. Hoe ontstaan seksuele gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en hoe breng je de aard en ernst ervan in kaart? Gespreksvoering met mensen met een verstandelijke beperking over seksueel grensoverschrijdend gedrag
– Diagnostiek en behandeling, wat zelf doen, wanneer uitbesteden?
– Rapportage en dossiervorming met betrekking tot de problematiek van seksueel misbruik.
– Opbouw van een onderzoeksrapportage. Welke conclusies kunnen wel en niet worden getrokken? Hoe formuleer je deze conclusies?
– Optreden voor de rechtbank. Verschillende soorten processen en rollen. Gaat het om een civielrechtelijk of een stafrechtelijk proces? Word je opgeroepen als getuige-deskundige of als deskundige getuige? Wat betekent dit voor je rol en je verklaring? Waar moet je rekening mee houden en wat kan je verwachten? Hoe bereid je je voor?

Overige informatie en aanmelding
De kosten bedragen: € 1695,00 inclusief deelnemersmateriaal
De leergang vindt plaats op: 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 13 november en 27 november 2024
Locatie:
Centrum Utrecht

Na afloop van de leergang heeft u de optie om gebruik te maken van intervisie door de trainer.
Meer informatie daarover ontvangt u tijdens de leergang.

De training wordt gegeven door Aafke Scharloo, zij is orthopedagoog en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd op het gebied van mensen met ontwikkelingsproblemen, seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Zij maakte deel uit van de verhoorderspool van de LDM (Service bureau van de landelijke politie diensten) die in opdracht van politiekorpsen ondersteunt in het (ver)horen van mensen met een verstandelijke beperking met betrekking tot zedenzaken. Ze werkt in het hulpverleningskader op dit terrein binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, de GGZ en Jeugdzorg. Ze is hiertoe in Nederland opgeleid door de voormalige rechercheschool en door The American Professional Society Against Child abuse and neglect ( APSAC) waar zij de opleiding tot Forensic Interviewer volgde. Het voeren van taxatiegesprekken en het geven van trainingen op dit terrein behoort tot haar expertise.

Registreer
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TrainingMetZorg, (033) 4559509 of info@nulltrainingmetzorg.nl

0

Je winkelwagen