Verdiepingstraining diagnostiek en behandeling van slachtoffers en plegers van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking

In deze verdiepingstraining worden de deelnemers meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen rondom de problematiek van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is er ruimte voor vragen en casuïstiek en kunnen deelnemers het in de leergang diagnostiek geleerde toetsen en verder verdiepen.

Inhoud
Er wordt gestart  met een inventarisatie van ervaringen, inzichten en vragen die zijn opgekomen naar aanleiding van het werken in de praktijk met de in de leergang aangereikte kennis. De volgende vragen komen aan de orde:

Algemene vragen/ inzichten:
De meldcode, leidraad veilige zorg en de VGN veldnorm worden naast elkaar gezet en vergeleken. Waar zitten sterke en minder sterke kanten van de huidige modelregelingen en het eigen protocol? Hoe werkt dit uit in de praktijk en waar zitten knelpunten? Wat zijn strategieën om verbetering aan te brengen? Aan de hand van casuïstiek van de deelnemers wordt verdieping aangebracht. Daarnaast is er aandacht voor de knelpunten-  en systeem- analyse van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik en wordt bezien hoe deze analyse gebruikt kan worden in het verbeteren van de eigen (bedrijfs-) processen.

Vragen en inzichten met betrekking tot diagnostiek en gespreksvoering
Bij dit onderdeel is er ruimte voor theorie en casuïstiek. Ook wordt de deelnemers de gelegenheid gegeven om videomateriaal in te brengen van gesprekken. De ervaring is dat dit als zeer leerzaam wordt ervaren maar een hobbel met zich meebrengt bij aanvang. Waar het gaat om kinderen en volwassenen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, zal aangesloten worden bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gespreksvoering, diagnostiek, en risicotaxatie. fdbfgfg

Vragen en inzichten met betrekking tot behandeling. Bij dit onderdeel is eveneens ruimte voor theorie en casuïstiek.
Naast nieuwe ontwikkelingen vanuit het wereldcongres over seksueel misbruik en mishandeling wordt ook aandacht besteed aan chronische traumatisering en dissociatie en de diagnostiek en behandeling daarvan.  Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de videoserie Trauma and Dissociation in Childeren ( 2007) waarbij zowel de gedragproblemen als de behandeling daarvan en de gespreksvoering centraal staan. Wat betreft de behandeling van mensen met seksueel grensoverschrijdend gedrag staat het Good Lives model centraal en de vertaling hiervan naar mensen met een beperking.

Programma

Dag 1

Inventarisatie van vragen, inzichten en nieuwe ontwikkelingen rondom seksueel misbruik en mishandeling die relevant zijn voor de organisaties van de deelnemers. Er is ruimte voor vragen rondom casuïstiek op het gebied van diagnostiek en specialistische gespreksvoering rondom misbruik en mishandeling. Ook is er ruimte voor videomateriaal van de deelnemers om de gesprekstechniek verder te versterken.

Dag 2

Interactieve kennisoverdracht met betrekking tot de verschillende wereldcongressen en chronische traumatisering. Er wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van trauma en dissociatie en de behandeling daarvan bij de doelgroep. Er wordt een model van “trauma informed care” geschetst. Diagnostiek en behandeling van cliënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere seksuele gedragsproblemen. Ook risicotaxatie en risicomanagement komen aan de orde.

Overige informatie en aanmelding
De kosten bedragen € 695,00 inclusief koffie/thee, lunch en deelnemersmateriaal.
De Verdiepingstraining vindt plaats op 10 en 24 april in Utrecht, vanaf 09:30 tot 16:30 uur .

De training wordt gegeven door Aafke Scharloo, zij is orthopedagoog en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd op het gebied van mensen met ontwikkelingsproblemen, seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Zij maakte deel uit van de verhoorderspool van de LDM (Service bureau van de landelijke politie diensten) die in opdracht van politiekorpsen ondersteunt in het (ver)horen van mensen met een verstandelijke beperking met betrekking tot zedenzaken. Ze werkt in het hulpverleningskader op dit terrein binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, de GGZ en Jeugdzorg. Ze is hiertoe in Nederland opgeleid door de voormalige rechercheschool en door The American Professional Society Against Child abuse and neglect ( APSAC) waar zij de opleiding tot Forensic Interviewer volgde. Het voeren van taxatiegesprekken en het geven van trainingen op dit terrein behoort tot haar expertise.

 

%d bloggers liken dit:
Secured By miniOrange